എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി പരിശോധിക്കാം


മാർച്ചിലെ 17 ന് ആരംഭിക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ എ ലിസ്റ്റ് https://sslcexam.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വെബ്സൈറ്റിൽ കാന്റിഡേറ്റ് ഡാറ്റ പാർട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യൂവും (Candidate Data Part Certificate View) ലഭിക്കും.

Candidate Data Part Certificate View ലഭിക്കുന്നതിനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറുക.

https://sslcexam.kerala.gov.in/candidate_details_certificate_view_public_before_exam_pdf.php

തുടർന്ന് 

 1. വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 2. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 3. നിങ്ങളുടെ പ്രവേശന നമ്പർ നൽകുക.
 4. നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി നൽകുക.
 5. ക്യാപ്ച്ച കോഡ് നൽകുക.
 6. ഒരു പിഡിഎഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. (Exact copy of SSLC card)

How to check Kerala SSLC 201Candidate Data Part Certificate View

 1. Choose the educational district
 2. Choose your School
 3. Enter your admission number 
 4. Enter your date of birth.
 5. Enter the captcha code
 6. A Pdf  will be downloaded (Exact copy of SSLC card)
വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ